Ban tổ chức

 • GS TS BS. Trương Quang Bình

  Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị, Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Phó Giám đốc

  Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

 • PGS TS BS. Lê Minh Khôi

  Trưởng Phòng Khoa học và Đào tạo

  Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

 • PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Định

  Trưởng Khoa Phẫu thuật Tim mạch người lớn, Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch

  Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

 • BS. Bùi Ngọc Minh Tâm

  Phó Trưởng Phòng Khoa học và Đào tạo

  Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

 • CN. Bùi Thu Hương

  Phòng Khoa học và Đào tạo

  Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Chủ tọa và báo cáo viên hội thảo tiền hội nghị

 • GS TS BS. Trương Quang Bình

  Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị, Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Phó Giám đốc

  Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

 • GS TS BS. Võ Thành Nhân

  Chủ tịch

  Hội Tim mạch Can thiệp TPHCM

 • PGS TS BS. Châu Ngọc Hoa

  Phó Chủ tịch

  Hội Tim mạch Việt Nam

 • PGS TS BS. Đỗ Quang Huân

  Phó Chủ tịch

  Hội Tim mạch Can thiệp Việt Nam

 • PGS TS BS. Hồ Thượng Dũng

  Phó Giám đốc

  Bệnh viện Thống Nhất

Chủ tọa và báo cáo viên hội nghị

 • GS TS BS. Claudio Borghi

  Khoa Y

  Đại học Bologna (Ý)

 • GS TS BS. Đặng Vạn Phước

  Chủ tịch

  Hội Tim mạch Việt Nam

 • GS TS BS. Huỳnh Văn Minh

  Bộ môn Nội

  Đại học Y Dược Huế

 • GS TS BS. Trương Quang Bình

  Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị, Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Phó Giám đốc

  Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

 • GS TS BS. Võ Thành Nhân

  Chủ tịch

  Hội Tim mạch Can thiệp TPHCM