Chủ tọa và báo cáo viên hội thảo tiền hội nghị NTCC 2021