Thông tin đăng ký

Họ và tên:
Giới tính: NamNữ
Ngày, tháng, năm sinh:
Nơi sinh:
Địa chỉ liên hệ:
Số điện thoại:
Địa chỉ Email:
Đơn vị công tác:
Năm tốt nghiệp chuyên khoa:
Chuyên khoa:
Đăng ký cấp giấy chứng nhận CME (Mỗi ngày chỉ được tham dự phòng webinar 1 HOẶC phòng webinar 2 )

PHÒNG WEBINAR 1 PHÒNG WEBINAR 2
Ngày 21/10/2020 (CME tiền hội nghị) Phòng webinar 1 Phòng webinar 2
NTCC Ngày 22/10/2020 Phòng webinar 1 Phòng webinar 2
NTCC Ngày 23/10/2020 Phòng webinar 1 Phòng webinar 2
Gửi ảnh chụp bằng tốt nghiệp (Áp dụng cho các trường hợp đăng ký cấp CME)